top of page

GEDRAGSCODE vzw MOMENT

Gedragscode van vzw MOMENT  (lezen in pdf)

 

 

VZW Moment - Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken

 

Gedragscode

 

ALGEMENE BEPALINGEN

1. De gedragscode van VZW Moment, de vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken, kan worden omschreven als de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen als mindfulnesstrainer, practitioner of onderzoeker behoort te worden gedaan en te worden nagelaten jegens collega-uitoefenaars, de deelnemer en anderen als voorwaarde tot aansluiting bij de vereniging.

 

2. Voor de vereenvoudiging zal onderstaand de term ‘mindfulnesstrainer’ gebruikt worden als overkoepelende term, echter worden hiermee ook de practitioners (en andere beroepsmatige gebruikers die voldoen aan de voorwaarden om lid te kunnen worden bedoeld). Met de term ‘deelnemer’ wordt eveneens patiënt, cliënt, coachee en andere personen bedoeld die het voorwerp zijn van de interventie door het lid van VZW Moment. 

Met het invullen van uw aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

 

ASPECTEN MET BETREKKING TOT UITOEFENING

1. De mindfulness trainer zal, conform met zijn opleiding, garant staan voor een kwalitatieve training en elke deelnemer met goede zorg omringen.

 

2. De mindfulness trainer, als lid van vzw Moment, zal zich naar eigen inzicht permanent bijscholen om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden, zoals voorgeschreven in de toelatings- en certificeringsvoorwaarden. Minimaal zal hij of zij tweejaarlijks een of meerdere stille retraites volgen van in totaal minstens 4 dagen bij door Moment vzw erkende instituten of trainers.

 

3. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, houdt zich eraan zijn deelnemers een verklaring te laten ondertekenen die stelt dat een mindfulnesstraining geen medische of psychotherapeutische behandeling vervangt.

 

4. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, onthoudt zich van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen (bvb medicatie, het stellen van een diagnose bij psychopathologie). Indien de trainer het vermoeden heeft dat verwijzing naar andere disciplines van de gezondheidszorg noodzakelijk is, is hij verplicht de deelnemer hierop te wijzen.

 

5. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, is te allen tijde gehouden aan wettelijke bepalingen gesteld door de Europese en Belgische wetgevers. Daar waar de wet hier niet in voorziet zal de trainer gehouden zijn te handelen in overeenstemming met de bepalingen in deze vooropgestelde code en het huishoudelijk reglement van vzw Moment.

 

6. In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, in de geest van de regelgevers te handelen.

 

7. De beginnende mindfulness trainer zal in de eerste twee jaar dat hij of zij training heeft minstens 5 uur supervisie organiseren met een ervaren trainer (een ervaren trainer is een trainer met minstens 5 jaar ervaring die minstens 25 trainingen gegeven heeft).

 

ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE RELATIE DEELNEMER -TRAINER

1. De mindfulness trainer zal, als lid van VZW Moment, deelnemers naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.

 

2. Bij al het handelen van de mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, zullen de belangen van de deelnemer prevaleren, zonder onderscheid te maken in nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht, politieke of sociale status, gezondheidstoestand of eventuele (gedeeltelijke of volledige) invaliditeit.

 

3. Te allen tijde zal de mindfulnesstrainer het vertrouwen van de deelnemer dienen te respecteren en de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens strikt bewaken. Hij zal ook de deelnemers aan ene training in groepsverband wijzen op het belang van geheimhouding en hen hierover een verklaring laten ondertekenen. De leden van de VZW Moment zijn verplicht zich aan het beroepsgeheim te houden. Dit is niet van toepassing indien er sprake is van misdrijven of pogingen daartoe zoals in het wetboek van Strafrecht omschreven.

 

4. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, behoort de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer te respecteren. Hij/zij heeft de plicht in samenwerking met de deelnemer en/of zijn omgeving te bepalen of deelname aan de training al dan niet aangewezen is. Dit gebeurt middels een interview dat plaatsvindt in een persoonlijk onderhoud (face-to-face, of telefonisch) of op schriftelijke

basis (in handgeschreven document of e-mail) De mindfulness trainer houdt zich eraan om de huidige gezondheidstoestand/ernst van eventuele ziekte te exploreren en te toetsen naar de aanwezigheid van ondersteunende hulpbronnen (bv: huisarts, psycholoog, ...).

 

5. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, zal het recht op vrije keuze van een trainer door de deelnemer eerbiedigen. Dit houdt in dat de deelnemer op elk moment de relatie met de mindfulness trainer kan verbreken.

 

6. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, zal steeds binnen de grenzen van zijn competenties werken en heeft dus de vrijheid om een bepaalde deelnemer te weigeren. De mindfulness trainer zorgt in dat geval voor adequate doorverwijzing naar verdere, aangepaste hulpverlening (medisch, therapeuten ...). Hij/zij kan hiervoor beroep doen op hulp door de vereniging.

 

7. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, kan de deelnemer wijzen op een eventuele wachttijd. Indien de deelnemer niet binnen een redelijke termijn kan deelnemen aan een training, zal de mindfulness trainer de betreffende cliënt adviseren naar een collega trainer te gaan.

 

8. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, mag/zal onder geen enkele omstandigheid een seksuele relatie aangaan of grensoverschrijdende gedragingen stellen met een deelnemer tijdens de training.

 

9. De Mindfulness trainer zal, als lid van vzw Moment, steeds de goedkeuring van de deelnemer vragen alvorens men hem citeert als klant of referentie.

 

10. Als lid van vzw Moment zal de Mindfulness trainer belangenconflicten tussen hem/haar en deze van deelnemers vermijden. In voorkomend geval zal hij/zij samen met de klant/deelnemer een voor de klant gunstige oplossing zoeken, indien belangenconflicten met de trainer aanleiding kunnen geven tot beschadiging van de trainingsrelatie.

 

ASPECTEN IN RELATIE TOT COLLEGAE TRAINERS EN ANDERE HULPVERLENERS 

1. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, past een vorm van collegiaal overleg (bv. supervisie of intervisie) toe over zijn werk met deelnemers. Dit overleg dient reflectie op het eigen werk mogelijk te maken en een verantwoorde uitoefening van het begeleidingswerk te stimuleren. De gegevens van de deelnemer worden anoniem ingebracht. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, zal een minimaal aantal intervisies per jaar bijwonen georganiseerd door de VZW Moment of door erkend opleidingsinstituuut of begeleid door erkend trainer en hierin actief bijdragen. Dit aantal is gespecifieerd in de toelatings- en accrediteringsvoorwaarden.

 

2. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, zal ernaar streven een goede samenwerking in stand te houden/tot stand te brengen met andere collega’ s trainers en werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Hij/zij zal dan ook nooit afbreuk doen aan het imago van de mindfulnesstrainer en aan de waarden van vzw Moment.

 

3. De mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, toont bereidheid tot samenwerking en het verstrekken van goede wederzijdse informatie.
Wordt door een aangesloten trainer aan een collega een rapport uitgebracht, dan vermeldt deze in dat rapport alleen die informatie die voor hulpverlening ten dienste van het therapeutisch doel en rekening houdend met de deelnemer noodzakelijk is. Het rapporteren aan collega’ s kan uitsluitend met toestemming van de deelnemer geschieden.

 

4. Waar de mindfulness trainer, als lid van VZW Moment, in ruimer dienstverband werkzaam is, hetzij met medici, paramedici, dan wel beoefenaren van geheel andere beroepen, dan gelden ten aanzien van collegae/teamgenoten vanzelfsprekend dezelfde gedragsregels als t.a.v. collega’s mindfulness trainers. De aangesloten mindfulness trainer zal met respect omgaan met kritiek op collega’s ten opzichte van zijn deelnemers. Hij zal een ruim perspectief in zijn oordeelvorming bewaken en indien nodig de gepaste kanalen gebruiken voor het melden van eventuele beroepsethische klachten.

 

KLACHTENPROCEDURE

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het begeleidingswerk van aangesloten leden en ter bescherming van de belangen van hun deelnemers wordt een klachtenprocedure ingesteld.

 

2. De Raad van Bestuur van de vzw Moment benoemt onder zijn leden een commissie waarin tenminste drie leden stemgerechtigd zijn. Niet aanwezige stemgerechtigde leden kunnen een volmacht geven.

 

3. Deelnemers en derden kunnen bij de secretaris van de vzw Moment schriftelijk een klacht indienen jegens een geregistreerd lid met betrekking tot diens gedrag in de begeleidingsrelatie.

 

4. De commissie onderzoekt de klacht en doet binnen de 3 maanden uitspraak of zij de klacht gegrond vindt. Zij kan eventueel besluiten tot een waarschuwing, een berisping en/of een tijdelijke schorsing, dan wel een definitieve uitsluiting als lid van de vzw Moment.

 

5. De commissie doet haar uitspraak na het horen van alle partijen en brengt haar beslissing met argumentatie bij de Raad van Bestuur van de vzw Moment.

 

6. Alle partijen kunnen in beroep gaan over de uitspraak van de commissie en kunnen als dusdanig een bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de VZW Moment, waarna deze zich zal beraden met de hulp van een onafhankelijke expert, waarmee alle drie de partijen akkoord gaan ( trainer, deelnemer en de Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur doet uitspraak binnen de twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift.

 

7. Alle uitspraken van de commissie zijn bindend jegens de VZW Moment.
Alle uitspraken van de Raad van Bestuur van de VZW Moment (of vertegenwoordigd via een volmacht) zijn bindend voor de commissie.

 

8. De commissie kan in overleg met de Raad van Bestuur (of vertegenwoordigd via een volmacht) nieuwe gedragsregels opstellen. Deze moeten kunnen bekrachtigd worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 

VERMELDINGEN IVM LIDMAATSCHAP

 

1. De werkende leden van de vereniging (categorieën trainer, practitioner en onderzoeker) mogen in de communicatie naar potentiële deelnemers hun lidmaatschap van VZW Moment vermelden. Zij ontvangen hiertoe jaarlijks een logo dat zij op hun website of in drukwerk kunnen gebruiken.

 

2. De niet-werkende leden van de vereniging (sympathisanten) of personen van wie de aanvraag tot lidmaatschap nog in behandeling is, mogen op geen enkele wijze in hun communicatie of marketing verwijzen naar een lidmaatschap van VZW Moment. Inbreuk hierop kan leiden tot schorsing of niet-aanvaarding van het lidmaatschap. 

bottom of page