top of page

OVER MOMENT 

Missie, Visie & Waarden

SCHEPPEN VAN RUIMTE

De vereniging schept ruimte voor ieder die in zijn of haar beroep met mindfulness en daarop gebaseerde benaderingen werkt, in welke setting dan ook: in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven etc. vzw MOMENT beoogt op die manier de kwaliteit van het aanbod mindfulness in BelgIië te stimuleren, te ontwikkelen en te verbeteren.

 

CREËREN VAN EEN PLATFORM

Om dit te realiseren nodigt vzw MOMENT je uit om te participeren aan een platform waar kennis, ervaring en informatie in alle openheid met en in respect voor elkaar kan worden gedeeld.

 

DE TOEGANG TOT MINDFULNESS

Vzw MOMENT verbetert de toegang naar mindfulness-trainingen en verhoogt de bekendheid ervan. De vereniging zorgt ervoor dat haar leden gevonden kunnen worden door eenieder die een mindfulness-practitioner zoekt.

VOOR & DOOR LEDEN

ACCEPTATIE VAN ELKAAR STAAT CENTRAAL.

DEZE GRONDHOUDING MAAKT VRUCHTBAAR OVERLEG EN KWALITEITSVOLLE UITWISSELING MOGELIJK.

 

KWALITEITSBEWAKING

Kwaliteitsbewaking door aanmoediging van mindfulness--practitioners om mindfulness te integreren in hun eigen leven en continu hun kwaliteiten van overdracht te vormen. 

Wie als Lid tot vzw MOMENT toetreedt dient te zijn gecertificeerd door universiteiten en opleidingsinstellingen die door vzw MOMENT zijn erkend. Daarbij orienteert de vereniging zich aan standaarden die zijn ontwikkeld aan: 

 • Universiteit van Oxford, Bangor University, et al.
  (voor info: 'UK Mindfulness-Based Teacher Trainer Network. Good Practice Guidance for Teachers.' Nov. 2011, of latere updates)

 • Center for Mindfulness aan de UMass Medical School (VS)

Binnen EAMBA - de Europese koepelvereniging van mindfulness verenigingen -  werkt vzw MOMENT mee aan het ontwikkelen van een internationaal bruikbare standaard voor opleidingen.


NEUTRALITEIT

De vereniging neemt een neutrale, onpartijdige positie in door allen te verwelkomen die in welke vorm dan ook professioneel op mindfulness gebaseerde benaderingen aanbieden, mindfulness in hun beroep toepassen of de effecten van mindfulness onderzoeken.

 

De vereniging zal haar leden geen concurrentie aandoen. Dit betekent onder andere dat zij geen mindfulness-trainingen aanbiedt noch opleidingen tot trainer organiseert. 

 

FACILITEREN

Vzw MOMENT kan van haar schaalgrootte gebruik maken om activiteiten te organiseren om de accreditatie van haar leden en het behoud daarvan te faciliteren. Ook kan zij andere doelen realiseren die passen binnen het kader van de missie, bij voorbeeld door het organiseren van workshops, seminaries, congressen en retraites. In het geval van mogelijke belangen-conflicten vindt overleg met de betrokken leden plaats.

 

KENNISCENTRUM

De vereniging vormt een koepel waarbinnen alle toepassingen van mindfulness in verschillende contexten en van aan mindfulness-gerelateerde interventies plaats hebben.

 

Zo kunnen leden van vzw MOMENT inspiratie vinden in de diversiteit van benaderingen en inzichten vergaren door het uitwisselen van verschillende perspectieven. 

 

FOCUS OP SAMENWERKING
De vereniging is gericht op het faciliteren van samenwerking.

Dit kan verschillende vormen aannemen:

 • Organiseren van onderling overleg tussen practitioners, waaronder intervisie;

 • Samenwerking met hogescholen en universiteiten om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te steunen en te stimuleren;

 • Samenwerking met internationale partners in verband met accreditatiestandaarden;

 • Bemiddelen naar mutualiteiten en overheidsinstanties toe teneinde een grotere toegankelijkheid (erkenning, laagdrempelig, financieel) te bevorderen.

 

meer over vzw MOMENT...

MOMENT Dialoog

Bestuur / Statuten

EAMBA - lidmaatschap

 

Let's Walk our Talk

Hoe kunnen we waarden die kenmerkend zijn voor mindfulness praktisch bruikbaar maken voor de werking van de vereniging?

 • Gecentreerd zijn - in het moment, focus op het doel, Eigen lijden verlichten door actieve beoefening en een gids zijn voor anderen in de ontdekking van deze weg

 • Beginnersgeest houden 
  Onszelf en onze meningen en besluiten, onze regels, onze intenties regelmatig in vraag stellen, actualiseren en opnieuw wakker maken. Intentioneel wakker zijn

 • Eenvoud en helderheid, transparantie, neutraliteit
  In verbinding met allen die zich actief verder ontwikkelen in dit aandachtsveld

 • Onderzoekende, milde aandacht
  Open en kritisch voor wat werkt en niet werkt, middels wetenschappelijk onderzoek en andere bredere contexten

 • Acceptatie van wat en wie zich aandient 
  Waardering voor diversiteit van beroepsgroepen; de waarde erkennen van elke gecertificeerde trainer en meer in het bijzonder gerelateerd aan de specifieke context waarin de trainer actief is

 • Opmerkzaamheid en achtzaamheid 
  Aandacht voor zowel kwaliteit als voor variëteit

 • Gewaar van oordeel én oordeelvrij-zijn betrachten 
  In het bewustzijn van de paradox dat kwaliteitsbewaking oordelen nodig maakt en anderzijds de duidelijke intenties om niemand voorbarig uit te sluiten, maar toe te laten met stimulering van verdere ontwikkeling

 • Mildheid en liefdevolle vriendelijkheid oefenen
  Kwaliteitsbewaking door middel van constructieve feedback, intervisie, en ondersteunen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen

 • Respect en waardige houding ten aanzien van mindfulness
  Mindfulness belichamen. Uit respect voor mindfulness kan niet iedereen zich ‘mindfulness trainer’ of 'mindfulness practitioner' noemen

 • Inclusieve mentaliteit 
  Vredig denken, spreken en handelen over elkaar: vergevingsgezind denken en handelen, zich ruimhartig en dankbaar tonen

 • Heilzaam levensonderhoud 
  Zorgen voor een groter welzijn door de manier waarop je een beroep uitoefent en de inhoud van dit beroep

 • Actiebereidheid 
  Ons inzetten voor de realisatie van de missie en voor het nemen van initiatief naar alle genoemde stakeholders, (practitioners, mutualiteiten, instellingen, universiteiten etc)

 • Optimale verantwoordelijkheid
  Alles in het werk stellen om de kwaliteit te bewaken en om initiatieven te nemen die het naleven van de visie en missie bevorderen. Elk lid verbindt zich er tegelijkertijd toe zich optimaal in te zetten vanuit helder inzicht en vanuit professionele integriteit te handelen

 

 

 

Je kan kiezen voor een visie op de wereld 

die je de last oplegt om in ons maatschappelijk gedrag

de moeilijste tegenstellingen met elkaar te verzoenen:

goedheid zonder onverdraagzaamheid,

moed zonder fanatisme,

intelligentie zonder wanhoop,

hoop zonder verblinding.

Leszek Kolakowski

 

bottom of page